BIBLOTEKA E SHKOLLËS

Biblioteka e institucionit arsimor

Rregullat e biblotekës së institucionit arsimor, sipas dispozitës normative.

 Biblioteka e institucionit arsimor, sipas dispozitës normative

1. Biblioteka e institucionit arsimor (më tutje në këtë kre “biblioteka”), si rregull, qëndron e hapur edhe pas përfundimit të orarit mësimor.

2. Lexues në bibliotekë janë nxënësit dhe mësuesit e shkollës. Përjashtimet përcaktohen në rregulloren e brendshme të institucionit arsimor.

3. Kujdestari i bibliotekës (Më tutje në këtë nen “kujdestari”) është mësues i institucionit arsimor

4. Drejtori: a) miraton rregulloren e bibliotekës, që hartohet nga një grup pune i përbërë nga mësues dhe nxënës; b) miraton përshkrimin e punës së kujdestarit të biblotekës c) cakton orarin ditor të funksionimit të bibliotekës.

5. Kujdestari ka këto detyra: 

a) Siguron shërbimin e bibliotekës për lexuesit e saj.

b) Klasifikon e përpunon në baza shkencore dhe inventarizon librat e bibliotekës.

c) Informon rregullisht lexuesit rreth prurjeve të reja në bibliotekë.

ç) Bashkëpunon me punonjësit arsimorë të institucionit dhe nxënësit për pasurimin e bibliotekës. d) Zhvillon veprimtari të bibliotekës vetë, ose në bashkëpunim me punonjësit arsimorë të institucionit, ose të ftuar.

6. Biblioteka mban kopjet e këtyre dokumenteve: Kodi i Punës, Ligji i Arsimit Parauniversitar, Dispozitat Normative, Kontrata Kolektive, Dokumentet zyrtare që i vijnë institucionit arsimor. Dokumentet kurrikulare të miratuara nga ministri.

7. Biblioteka ruan: a) koleksionin e revistës “Mësuesi”; b) historikun e institucionit arsimor; c) tekstet alternative të dhëna nga shtëpitë botuese ose të blera nga shkolla.

 


(Portali Shkollor)

887 Lexime
11 muaj më parë